Politica de confidențialitate
Aceasta declaratie prezinta practicile de informatii pentru continutul acestui website, incluzand tipurile de informatii care se acumuleaza si se urmareste cum este folosita informatia si cu cine este ea impartita.

Puteti vizita continutul website-ului www.farmaciaeuropa.ro fara a ne comunica cine sunteti si fara sa ne furnizati nici o informatie personala despre dumneavoastra. In cazul in care doriti sa ne oferiti informatii, cum ar fi numele, adresa si adresa e-mail, pentru a coresponda cu dumneavoastra, dorim sa va aducem la cunostinta modul in care folosim acest tip de informatii inainte de a le obtine de la dumneavoastra:

Dreptul persoanei vizate la informare (art. 12 din Legea 677/2001)

In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, SC EUROPA CONFLORA S.R.L este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective: a) scopul in care se face prelucrarea datelor; b) informatii suplimentare privind destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; c) existenta drepturilor prevazute de Legea 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate.

In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, SC EUROPA CONFLOREA S.R.L este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective: a) scopul in care se face prelucrarea datelor; b) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate.

Dreptul de acces la date (art. 13 din Legea 677/2001)

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la SC EUROPA CONFLOREA S.R.L, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Dreptul de opozitie (art. 15 din Legea 677/2001)

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Dreptul de a se adresa justitiei (art.18 din Legea 677/2001)

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata adresata SC EUROPA CONFLOREA S.R.L,Baciu,strada Transilvaniei,nr 277,jud Cluj